ANBI

Deze website is een initiatief van de Stichting Digitale Topschool. Deze stichting heeft geen winstdoelstelling. De inkomsten van de stichting bestaan uit abonnementsgelden van de scholen die eraan meedoen. De uitgaven van de stichting bestaan uit kosten die worden gemaakt om deze website te onderhouden en verder uit te breiden.

De stichting is geregistreerd met RSIN 8547.75.973.

Jaarlijks legt de stichting financiële verantwoording af. U kunt alle documenten inzien via de tag verantwoording.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het ondersteunen en stimuleren van getalenteerde leerlingen in basis-, middelbaar en voortgezet onderwijs.

De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontwikkelen van lesmateriaal, de productie van programma’s om leerlingen uit te dagen en te monitoren, het stimuleren van onderlinge contacten, het onder de aandacht brengen van getalenteerde jongeren en hen alle mogelijke kansen te bieden.

De stichting werft gelden door abonnementskosten te vragen aan scholen die eraan meedoen. De kosten worden beperkt gehouden en zijn in lijn met de gelden die de overheid aan scholen beschikbaar stelt om passend onderwijs aan te kunnen bieden aan zogeheten excellente leerlingen. Alle baten die de stichting ontvangt worden besteed aan het product. Dit bestaat uit het ontwikkelen van opdrachten, uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen, en onderhoud van de website.

Historisch gezien zijn de beheerkosten van de stichting nihil. Doelstelling is ook om dit zo te houden. De stichting houdt niet meer vermogen aan de redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Geen enkele rechtspersoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Dit betekent dat geen persoon kan beschikken over het vermogen als ware het eigen vermogen.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt nihil beloning voor zijn werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed mits niet bovenmatig. Leerlingen binnen De Digitale Topschool worden begeleid door ervaren mentoren. Wij noemen hen TOP-leraren. Zij ontvangen jaarlijks een vrijwilligersvergoeding. De stichting heeft geen werknemers in dienst.

De administratie wordt gevoerd door Space Babies B.V., het bedrijf dat ook de website heeft gebouwd en het sinds de start onderhoudt.

Uitgeoefende activiteiten

Sinds de start van de Stichting De Digitale Topschool bestonden de activiteiten uitsluitend de exploitatie van deze website.

De Stichting is voortgekomen uit de Stichting Cognitief Talent. Stichting De Digitale Topschool is zelfstandig sinds 1 januari 2015.